Home     Artists    Contact
WEINSTADT ARTISTS MANAGEMENT
back
 
 

Bericht aan de artiesten die beroep doen op onze diensten

Onze activiteiten met betrekking tot bemiddeling, zijn geregeld door de ordonnantie van 26 juni 2003 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BS 29 juli 2003).

Wij zijn erkend als privé-tewerkstellingsagentschap dat onafhankelijk bestaat van elke overheid en erkend is door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Derhalve zijn wij ertoe gehouden:

 1. werkzoekenden geen arbeidsplaatsen aan te bieden die indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden;
 2. tegenover werkzoekenden geen discriminerende praktijken aan de dag te leggen inzake het geslacht, een zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, het geloof of de levensbeschouwing, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap;
 3. de werkzoekenden niet het recht te ontzeggen op vakbondsvrijheid en op sociaal overleg;
 4. zich aan te passen aan de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het verwerken van de persoonsgegevens en zich bij de gegevensverzameling te beperken tot vragen over de beroepskwalificatie en –ervaring van de betrokken werkzoekenden en over alle andere onmiddellijk relevante gegevens, voor zover zij niet leiden tot discriminatie bij aanwerving zoals voormeld;
 5. noch direct noch indirect, ten volle of ten dele, financiële bijdragen op te leggen aan de werkzoekenden, met uitzondering van de artiesten en sportbeoefenaars waarvoor strikte bepalingen worden toegepast;
 6. niet in plaats van de werkgever tussen te komen in de beslissing tot aanwerving van een werkzoekende, noch tijdens de aan de aanwerving voorafgaande onderhandelingen noch in het personeelsbeheer van de werkgever;
 7. geen diensten te leveren die tot doel of als gevolg hebben, te voorzien in het behoud of de vervanging van stakende werknemers of van werknemers wier arbeidsovereenkomst geschorst is conform de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
 8. geen diensten te verlenen aan de buitenlandse werknemers die niet voldoen aan de bepalingen tot regeling van hun beroepsactiviteit;
 9. geen werkaanbiedingen voor te leggen die niet reëel zijn;
 10. deze tekst aan te brengen op een passende plaats die vlot toegankelijk is voor de werkzoekenden;
 11. bij de tewerkstellingsactiviteiten de werkzoekende niet te onderwerpen aan een exclusiviteitsvoorwaarde noch aan enige andere voorwaarde die noodzakelijkerwijze hetzelfde effect zou hebben;
 12. bij de tewerkstellingsactiviteiten de werkzoekende niet te onderwerpen aan de verplichting om in een of andere handelszaak of onderneming aankopen of uitgaven te doen;
 13. juiste en volledige informatie te verstrekken aan de werkzoekende betreffende de tewerkstellingsactiviteiten en de aard van de tewerkstelling.

Verder zijn wij er bovendien toe gehouden om in onze briefwisseling, de contracten en onze aankondigingen melding te maken van ons gewestelijk identificatienummer.

De ordonnantie voorziet gevangenisstraffen en boetes voor eenieder die, zelfs als zaakgelastigde of mandataris, een tewerkstellingsagentschap uitbaat of als tewerkstellingsoperator optreedt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zonder deze verplichtingen na te leven. De erkenning van een privé-tewerkstellingsagentschap kan worden geschorst of ingetrokken indien deze bovenvermelde verplichtingen niet naleven.

Klachten betreffende inbreuken op de bepalingen van deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten kunnen ter kennis worden gebracht van de sociale inspectie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
- schriftelijk Kruidtuinlaan 20 in 1035 Brussel
- telefonisch: 02/800 35 17
- per fax: 02/800 38 07
- per e-mail: sociale.inspectie.eco@mbhg.irisnet.be


Strijd tegen de discriminaties bij aanwerving

Iedere werkzoekende moet in de selectieprocedure op dezelfde manier behandeld worden. Wanneer de selectiecriteria niet objectief en redelijkerwijze worden gerechtvaardigd, kan er sprake zijn van discriminatie. Men spreekt van discriminatie wanneer een verschil in behandeling rechtstreeks gebaseerd is op het geslacht, een zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, het geloof of de levensbeschouwing, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap. Iedere vorm van discriminatie is bij wet streng verboden. Het fenomeen van de discriminatie vormt een belangrijk obstakel voor de toegang tot de arbeidsmarkt.

Om de strijd aan te binden tegen dit verschijnsel heeft de BGDA in samenwerking met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen een dienst geopend die gespecialiseerd is in het onthaal, de ondersteuning en de begeleiding van personen die het slachtoffer zijn van discriminatie:
– Anspachlaan 65 in 1000 Brussel (1de verdieping);
– vrij toegankelijk op maandag, dinsdag en donderdag van 8u30 tot 11u30;
– enkel na afspraak op woensdag en vrijdag en elke namiddag (tel: 02/505 79 00).


back